Terug

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Natweave B.V.

Vestigingsadres:

Schering 51 B

8281 JW Genemuiden

Nederland

Telefoonnummer:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 8:30 uur tot 17:00 uur (met uitzondering van feestdagen)

 

E-mailadres: info@natweave.nl

KvK-nummer: 08173460

Btw-identificatienummer: NL819236871B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (tenzij anders vermeld), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  1. producten met een afmeting overeenkomstig de specificatie van de klant. Hieronder vallen op maat gemaakte vloerkleden (vloerkleed op maat).
  2. producten met een niet-standaard randafwerking op speciaal verzoek van de klant.
 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 8. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 9. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – Prijzen en BTW

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van typefouten. Voor alle producten geldt een btw tarief van 21%.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Alle betalingen aan Natweave.nl verlopen via de internkassa van Mollie, daarbinnen zijn onder andere de betaalmethoden iDeal, Bankoverschrijving en Bankcontact beschikbaar.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten ter zake van gebreken en de kwaliteit of kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk, per e-mail of via de digitale klantenservice bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten terzake. Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de overeenkomst. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 3. Schades aan product(en) dienen binnen 12 uur te worden gemeld via klantenservice@natweave.nl. Het herleveren van de producten zal conform de afmetingen originele opdracht geschiede.
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ALGEMENE VOORWAARDEN NATWEAVE B.V.

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

 

1 Toepasselijkheid

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met Natweave B.V., hierna te noemen Natweave. De contractspartij van Natweave zal als opdrachtgever worden aangeduid.

2.Natweave wijst de toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

3.De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.

 

2 Aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen, prijslijsten, offertes en aangeduide levertijden van Natweave zijn vrijblijvend, ook als daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

2.Als geen vaste prijzen zijn overeengekomen, is Natweave gerechtigd te leveren tegen de door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af)levering.

3.Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto en exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, verzend- en administratiekosten, wachttijd, emballagekosten, montage- en installatiekosten, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen.

4.Als tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde goederen stijgt door verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, dan is Natweave gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

5.Natweave is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

6.Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Natweave het recht om specifieke goederen die in opdracht (en eventueel conform instructies en aanwijzingen) van en aan opdrachtgever zijn geleverd, ook voor derden te vervaardigen en aan deze te leveren.

 

3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten naar aanleiding van een uitgebrachte offerte komen pas tot stand op het moment dat Natweave een opdracht tot levering schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.
 2. De overeenkomst wordt geacht conform de opdrachtbevestiging te zijn afgesloten, mits opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging Natweave schriftelijk laat weten niet akkoord te zijn met de opdrachtbevestiging.
 3. Wijzigingen in overeenkomsten en deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht als zij schriftelijk tussen Natweave en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

4 Kwaliteit

 1. Aan opdrachtgever getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Natweave geleverde goederen daaraan hoeven te beantwoorden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de door Natweave gedane mededelingen over (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de websites, in brochures of andere bescheiden, tenzij deze gegevens zijn opgenomen in de totstandgekomen overeenkomst.
 3. Natweave aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens opdrachtgever gemaakte ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten, alle (product)specificaties in de ruimste zin des woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens opdrachtgever worden voorgeschreven. Opdrachtgever zal Natweave vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.

4.Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door Natweave geleverde goederen leveren voor opdrachtgever geen grond om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel.

 

5 Levering

 1. De levering geschiedt af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De goederen dienen door de opdrachtgever zelf te worden gelost.
 2. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gereed staan voor de opdrachtgever in het magazijn van Natweave of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door Natweave kenbaar wordt gemaakt aan de opdrachtgever.
 3. Vanaf het moment zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel komen de afgeleverde zaken voor diens rekening en risico van de opdrachtgever.

4.De met Natweave overeengekomen of door Natweave opgegeven (lever)termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt Natweave niet in verzuim dan wel schadeplichtig jegens opdrachtgever.

5.Natweave is gerechtigd in gedeelten te leveren en deze afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren.

6.Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Natweave.

 1. Als het niet mogelijk blijkt de goederen aan opdrachtgever te leveren, is Natweave gerechtigd de goederen voor rekening en risico en op kosten van opdrachtgever op te slaan. Natweave is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen goederen op te schorten totdat opdrachtgever alle facturen van Natweave, inclusief de verschuldigde opslagkosten in zijn geheel heeft voldaan.

 

6 Reclames / retourzendingen

1.Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle er van over te gaan. Zichtbare gebreken moeten op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon worden aangetekend en binnen 24 uur aan Natweave zijn gemeld. Overige reclames moeten per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan Natweave zijn gemeld. Als opdrachtgever niet tijdig en juist reclameert, vervalt zijn recht daartoe en geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever aanvaard.

2.Eventuele rechtsvorderingen van opdrachtgever op Natweave dienen op straffe van verval één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt.

3.Reclame(s) schort(en) de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.Als de goederen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, zijn beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

5.Natweave is gerechtigd om gereclameerde, geweigerde en / of retour ontvangen goederen aan derden (door) te verkopen. Indien verwijdering van (merk-)labels van opdrachtgever leidt tot schade aan of waardevermindering van de betreffende goederen, is Natweave gerechtigd de betreffende goederen door te verkopen terwijl zij voorzien zijn van het (merk-)labels van opdrachtgever. Dit maakt Natweave niet schadeplichtig jegens opdrachtgever.

 

 

7 Aansprakelijkheid / garantie

1.Een aanspraak op garantie en iedere aansprakelijkheid voor opdrachtgever vervalt als deze de door Natweave geleverde goederen doorverkoopt aan een derde dan wel als opdrachtgever zelf enige wijzigingen in die goederen aanbrengt / laat aanbrengen of deze goederen op enige wijze monteert of implementeert of zelf repareert of dit door een derde laat uitvoeren.

2.Natweave is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens Natweave mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen.

3.Natweave is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever en/of derden, die het gevolg is van opzet of grove schuld, dan wel bewuste roekeloosheid van Natweave, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

4.Voor zover Natweave aansprakelijk is, dan is zij gehouden tot vergoeding van de directe schade die opdrachtgever daardoor lijdt. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan inkomsten- of winstderving, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.

5.Natweave is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde van de betreffende (af)levering / overeenkomst althans tot dat gedeelte van de (af)levering / overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.Opdrachtgever vrijwaart Natweave voor aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of prestatie(s).

7.Als opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Natweave totstandgekomen overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Natweave en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijden, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Natweave op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden.

 

8 Betaling

1.Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling in euro’s en uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum op een door Natweave aangewezen bankrekening.

2.Als opdrachtgever de factuur niet op tijd en volledig betaalt, is opdrachtgever een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand.

3.Als Natweave of een door haar aangewezen derde tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 350,–. Indien Natweave gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van opdrachtgever.

4.Natweave heeft steeds het recht om – zowel voor als na (af)levering – vooruitbetaling of zekerheid voor nakoming door de opdrachtgever te vorderen.

 

9 Eigendomsvoorbehoud

1.Natweave behoudt zich het eigendom op haar goederen voor tot het tijdstip waarop opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen jegens Natweave – ongeacht of deze voortvloeien uit eerder of later met Natweave totstandgekomen overeenkomsten – heeft voldaan.

2.Onverminderd het bepaalde in lid 1, is opdrachtgever bevoegd de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan één of meer derden. Ingeval van doorverkoop als bedoeld in de voorgaande zin, is opdrachtgever verplicht dit aan Natweave te melden en ten behoeve van Natweave op eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen.

3.Ingeval Natweave in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde goederen in eigendom van Natweave totdat opdrachtgever (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.

4.Als opdrachtgever uit of mede uit de in dit artikel bedoelde goederen een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, dan wel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en opdrachtgever daarin deelgenoot wordt, is opdrachtgever verplicht dit te direct aan Natweave te melden en op eerste vordering van Natweave aan Natweave een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen.

5.Opdrachtgever is, zolang de eigendom van de geleverde goederen nog niet aan haar is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die goederen in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze goederen ten gunste van het eigendomsrecht van Natweave individualiseerbaar zijn en zullen blijven als eigendom van Natweave.

6.Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan Natweave ter inzage te geven, bij gebreke waarvan opdrachtgever gehouden is alle daaruit voor Natweave voortvloeiende schade te vergoeden.

7.Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van Natweave alle aanspraken dan wel vorderingen uit hoofde van de in lid 6 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan hem te verpanden.

8.Indien en voor zover opdrachtgever een pandrecht ten gunste van Natweave vestigt als bedoeld in diverse bepalingen van dit artikel 9, dan zal dit geschieden met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW. Het pandrecht wordt gevestigd tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van Natweave op opdrachtgever, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 1. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 500,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels) rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

 

10 Overmacht

1.In geval van overmacht is Natweave te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 1. Als overmacht opleverende zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, molest, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking door werklieden;

 

verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, natuurverschijnselen, files, problemen met toeleveranciers een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Natweave, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

11 Verrekening en opschorting

1.Opdrachtgever heeft nimmer een recht op opschorting of verrekening jegens Natweave, hoe genaamd en uit welke hoofde ook.

2.Bij overtreding van de verplichting in het voorgaande lid, is opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 500,– voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels) rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.

 

12 Intellectuele Eigendomsrechten

1.Natweave draagt nooit enig recht van intellectueel eigendom over aan opdrachtgever en wordt eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de verhouding met opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde, in het bijzonder verkrijgt Natweave de rechten inzake door haar ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, stoffen, goederen, tekeningen en modellen, (installatie) plannen.

2.Ingeval van opdrachten van opdrachtgever tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart opdrachtgever Natweave voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

3.Natweave is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde/vervaardigde goederen of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever of derden. Dit, zonder dat Natweave daarvoor enigerlei vergoeding aan opdrachtgever of een derde is verschuldigd.

 

13 Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op de tussen Natweave en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.Bij discussie over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de totstandgekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie te allen tijde beslissend.

3.De Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Natweave, is als enige bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die met Natweave mochten ontstaan, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

 

 1. NADERE BEPALINGEN INZAKE MONTAGE/ (ONDER)AANNEMING

 

14 Hiërarchie in toepasselijkheid van voorwaarden en bedingen

1.Ingeval de met Natweave tot stand gekomen overeenkomst (mede) betrekking heeft op aanneming van werk, zijn zowel de bepalingen uit onderdeel A alsmede de bepalingen uit onderdeel B van deze voorwaarden daarop van toepassing.

2.Het bepaalde in onderdeel B van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid van het bepaalde in onderdeel A slechts uit voor zover daarvan in onderdeel B uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3.Voor alle bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op de overeenkomst (van aanneming van werk) geldt, tevens ingeval van tegenstrijdigheden, de volgende rangorde waarbij het eerstgenoemde voorrang heeft op het daarna genoemde:

 1. de bepalingen in de tot stand gekomen (aannemings)overeenkomst als bedoeld in artikel 3;
 2. onderdeel B van deze algemene voorwaarden;
 3. onderdeel A van deze algemene voorwaarden;
 4. de bepalingen in het (RAW-)bestek en bijlagen uitsluitend voor zover goedgekeurd door Natweave;
 5. de eventueel van toepassing zijnde UAV 1989 of UAV 2012;
 6. de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in Boek 7, titel 12 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daarvan niet in de overeenkomst, in onderdeel B dan wel onderdeel A van deze algemene voorwaarden, in het (RAW-)bestek of in de toepasselijke UAV is afgeweken.

 

15 Verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever

1.Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat Natweave tijdig voor aanvang van de werkzaamheden beschikt over:

a.de voor (de opzet van) het werk benodigde gegevens en vergunningen;

b.voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

c.aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2.Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de gesteldheid van de bodem, lucht en de zee alwaar het werk moet worden uitgevoerd, alsmede voor door of namens hem voorgeschreven en/of goedgekeurde bestek, constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem verstrekte en/of goedgekeurde plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken en uitvoeringsvoorschriften, en voor de door of namens hem gegeven en/of goedgekeurde orders en aanwijzingen, alsmede voor alle onduidelijkheden in vorenbedoelde documenten, aanwijzingen en voorschriften. Opdrachtgever dient alle door Natweave benodigde informatie, aanwijzingen, goedkeuringen, antwoorden op vragen en andere bescheiden tijdig en prompt te geven aan Natweave. Alle financiële gevolgen verband houdende en/of voortvloeiende uit het voorgaande komen voor rekening van opdrachtgever.

3.Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven en/of goedgekeurde bouwstoffen of hulpmiddelen. Als deze gebreken hebben, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

4.Als opdrachtgever derden inschakelt om werkzaamheden of leveringen te verrichten, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade aan het werk als gevolg daarvan.

 

16 Uitvoeringsduur en vertraging van oplevering

1.Natweave heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van Natweave kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

2.Als de start of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, is opdrachtgever verplicht de daaruit voor Natweave voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.

 

17 Opname en goedkeuring

1.Zodra Natweave het door haar uitgevoerde werk (of een gedeelte daarvan) voor oplevering gereed acht, nodigt zij opdrachtgever uit tot opname / keuring over te gaan.

2.Binnen 8 dagen na de opname als bedoeld in lid 1 van dit artikel deelt opdrachtgever schriftelijk aan Natweave mee of het werk is goedgekeurd. In het geval van goedkeuring, wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Natweave is verzonden. In het geval van afkeuring dient opdrachtgever de gebreken te vermelden die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn.

3.Als opdrachtgever niet binnen 8 dagen na opname een schriftelijke mededeling aan Natweave heeft verstuurd, of het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de achtste dag na opname.

4.Als opdrachtgever niet reageert op de uitnodiging van Natweave als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan zal Natweave een nieuw schriftelijk verzoek tot opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen 8 dagen op te nemen. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd na afloop van deze termijn van 8 dagen. Voldoet opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden de leden 2 en 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

5.Als opdrachtgever het werk in gebruik neemt, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. De dag van ingebruikname van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of het desbetreffende gedeelte.

6.Opdrachtgever is niet gerechtigd tot onthouding van zijn goedkeuring als bedoeld in dit artikel als de reden hiertoe kleine gebreken zijn, die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld. Natweave zal deze kleine gebreken zo snel mogelijk herstellen.

7.Met betrekking tot een heropname na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

18 Oplevering en onderhoudstermijn

1.Na goedkeuring van het werk als bedoeld in de zin van artikel 15, wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever.

2.De dag na de oplevering als bedoeld in lid 1 van dit artikel gaat de onderhoudstermijn lopen. De duur van deze onderhoudstermijn is 30 dagen. Natweave verplicht zich ertoe aan haar toerekenbare gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen.

3.Nadat de onderhoudstermijn van 30 dagen verstreken is, is Natweave niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het werk, tenzij het werk of enig onderdeel daarvan door toerekenbare schuld van Natweave, haar leverancier, haar onderaannemer of haar personeel een gebrek bevat dat door opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en Natweave van dat gebrek op straffe van verval van recht binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.

 

19 Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging

1.Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Als Natweave als gevolg van deze schorsing voorzieningen moet treffen, dan komen deze kosten als meerwerk voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het werk gedurende de schorsing.

2.Als de schorsing langer dan 14 dagen duurt, dan is opdrachtgever verplicht aan Natweave het tot dan toe uitgevoerde werk te betalen. Hierbij is opdrachtgever verplicht eventueel reeds door Natweave aangeschafte maar nog niet verwerkte bouwstoffen te betalen.

3.Als de schorsing langer dan 1 maand duurt, of als het werk een vertraging van 2 maanden ten opzichte van de planning kent, mag Natweave het werk in onvoltooide staat beëindigen. Opdrachtgever dient dan aan Natweave de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die Natweave als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door de beëindiging voor Natweave bespaarde kosten te betalen.

4.Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In dat geval wordt op eenzelfde wijze afgerekend als in lid 3 van dit artikel.

 

20 Meer- en minderwerk

Natweave en opdrachtgever zullen wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering schriftelijk overeenkomen. Die wijzigingen komen voor rekening van opdrachtgever. Natweave heeft recht op vergoeding van meerwerk bij wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering. De afwezigheid van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Natweave en opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

 

21 Uitsluiting, beperking en aanvulling/wijziging op de wettelijke regeling inzake aanneming van werk

1.De toepasselijkheid van de navolgende bepalingen uit de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in titel 12 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten:

– artikel 7:752 lid 2 BW;

– artikel 7:754 BW;

– artikel 7:761, lid 1, 3 en 4 BW.

2.De navolgende bepalingen uit de wettelijke regeling inzake aanneming van werk in titel 12 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek worden als volgt aangevuld of gewijzigd

– artikel 7:755 BW; ingeval zich één of meer omstandigheden voordoen als bepaald in dit artikel, is en blijft Natweave bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

– artikel 7:760 lid 2 BW: (schriftelijke) acceptatie of aanvaarding van de grond door Natweave waarop Natweave het werk uitvoert, laat de aansprakelijkheid van de opdrachtgever uit hoofde van dit artikel onverlet.

 

22 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1.Op de tussen Natweave en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.Bij discussie over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de totstandgekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie te allen tijde beslissend.

3.Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst zullen worden beslecht overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland zoals deze 3 maanden voor het tot stand komen van de overeenkomst luiden.

In dit verband is het volgende van toepassing:

(a) het scheidsgerecht bestaat uit drie (3) arbiters;

(b) de procedure wordt in de Nederlandse taal gevoerd;

Begin met chatten
1
Stel je vraag
Goed dat je er bent! Hoe kunnen we je helpen?